Dorps- en woonvisies

     

 

Met dorpsbelangenorganisaties werken we dorps- en woonvisies uit,

gericht op de verbetering van de leefbaarheid, de woonkwaliteit of verkeersveiligheid.

 

Zo werd in de periode 2007-2010 de reeks 'Wenje yn Sùdwest' uitgevoerd

in zeven dorpen in de Zuidwesthoek van Friesland.

 

In opdracht van Stichting Doarpswurk

en in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties.

 

  

   

 

 

 

 

In de periode 2011-2014 was Stek en Streek betrokken

bij de projecten 'Maatwerk' van woningcorporatie Elkien in Friesland. 

Elkien besloot om niet meer te investeren in de huurvoorraad van kleine dorpen.

 

Met de maatwerkmethodiek mogen bepaalde dorpen

echter zelf een visie uitwerken met alternatieven.

 

Dat is geen eenvoudige opgave,

omdat zij niet vertrouwd zijn met de achtergronden van het beleid

of met landelijke voorbeelden van een andere aanpak.

 

Daar staat tegenover dat juist zij de lokale situatie kennen

en ideeën kunnen uitwerken die op draagvlak onder bewoners kunnen rekenen. 

 

 

 

  

 

Zo kwam in 2013 na lang werken de Toekomstvisie Kimswerd 2013 

van de Vereniging Dorpsbelangen Kimswerd uit. 

    

Elkien wilde in Kimswerd bijna alle veertig huurwoningen te koop stellen,

waartegen veel weerstand kwam.  

 

De toekomstvisie is op de eerste plaats een visie op de leefbaarheid

en het wonen in brede zin. Daarnaast bevat het  ontwikkelingsvarianten

voor de huurvoorraad. Het dorp is nu bezig met uitvoeringstrajecten.  

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het de beurt aan de Vereniging Dorpsbelang

Oudega-Idzega-Sandfirden met haar Woonvisie Oudega.


Daar wilde Elkien een groot deel van de zestig huurwoningen te koop stellen,

nadat ze zich eerder met een nieuwbouwproject uit het dorp had teruggetrokken.

Een scala aan voorstellen is gedaan om te voorzien in huur- en koopwoningen           

voor de doelgroepen Senioren 60+ en Jongeren.
   

Meer informatie bij Documenten

en bij Fotoverslagen, Inloopochtend Gaastmeer