Projecten

 

 

 

 

 De projectformats worden ontwikkeld binnen een werkveld of beleidsterrein 

 

 De werkvelden binnen plattelandsontwikkeling bij Stek en Streek zijn:

 1. Dorpsontwikkelingsplannen, woonvisies, leefbaarheid   

 2. Landschapsontwikkeling, aanleg- en beheer beplantingen

 3. Verbrede- en stadslandbouw, buurt- en dorpsmoestuinen

 4. Verkeer- en vervoerbeleid, verkeersveiligheid

                                                                                                      

 Op lokaal- of streekniveau, concreet en uitvoeringsgericht

 

  

      

 

 

                                                                                                                                         

 Onze partners / opdrachtgevers in de projecten (kunnen) zijn:

 A. Dorpsbelangenorganisaties, buurtverenigingen, scholen

 B. Boermarken en boerschappen, LTO-afdelingen

 C. Gemeenten, gebiedscommissies gebiedsgericht beleid

 D. Andere bureaus en ZZP-ers

 

 Gericht op samenwerking en belangenbehartiging