Beleidsadvisering

    

 

 

Voorbeeld Beleidsadvisering

 

In 2008 werd voor de gemeente Midden-Drenthe een visie uitgewerkt op delen

van het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.

De gemeente behoort qua oppervlakte tot de grootste plattelandsgemeenten

en maakt zich sterk voor een goede landbouwontwikkeling.

 

De provincie had in haar overlegreactie op het voorontwerp aangedrongen

op een aanscherping van het beleid rond de essen en esranden.

Ook waren er discrepanties vastgesteld met de functiezonering 

en de aanduiding 'open gebied' in het Provinciaal Omgevingsplan II.

                                                                                                                                                                                

 

     
   

Daarnaast wilde de gemeente op basis van een landschapstudie

standpunten formuleren met betrekking tot de bouw van mestbassins en -silo's,

verruiming van de agrarische bouwkavel, een grotere bouwoppervlakte

voor nieuwe burgerwoningen

en tenslotte de vestigingsvoorwaarden van maneges.

 

Het project is in december afgerond met een adviesrapport aan het College van B&W.